تبلیغات
جهان هولوگرافیک - ایستگاه مرتدین

ایستگاه مرتدین

 

لکوموتیوران به حرکت خودت ادامه بده! سوزنچی تقدیر مرا در ایستگاه مرتدین پیاده کرد بیش از این تحمل چشم های خواب زده مسافرین را نداشتم. خط سیر ریل های عمرم مستقیم و ساده بود از انحراف و پیچیدگی بیزارم