تبلیغات
جهان هولوگرافیک - امانتداران معرفت

امانتداران معرفت

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
نصر اللَّه امرأ سمع منّا حدیثا فحفظه حتّى یبلّغه غیره فربّ حامل فقه إلى ما هو أفقه منه و ربّ حامل فقه لیس بفقیه؛

خدا مردى را که سخنى از ما بشنود و به خاطر سپارد تا به دیگرى برساند یارى کند بسا کس که دانائى به داناتر از خود برد و بسا کس که حامل دانائی است و دانا نیست.
نهج الفصاحه