تبلیغات
جهان هولوگرافیک - ارزش انسان

ارزش انسان
آنکه به هر آرمان است، ارزش او همان است.

گنجینه گوهر روان/ ص 10 / علامه حسن حسن زاده آملی