تبلیغات
جهان هولوگرافیک - بدون شرح

بدون شرح

...در آیینه خیالم به جسم خود نگاه کردم

روحم را در بند اندیشه‌ام دیدم

آنکه مرا آفرید و وسعتم داد

و بخشید

در درون من جای دارد

مرگ و جایگاه ابدی در من است

بعث و نشر در من است

اگر من زنده نباشم

هرگز نخواهم مرد

و گر نفس را خواهش نباشد

به درون قبر نخواهم خفت

نفس خویش را پرسیدم

«روزگار با آرزوهای بسیار ما چه خواهد کرد؟»

گفت:

«من همان روزگارم»جبران خلیل جبرانجبران خلیل جبران

منبع: «سرود من سکوت من است»

مترجم: حیدر شجاعی

صفحات: 53 و 54


 مطالب مرتبط:

مه

سکوت