تبلیغات
جهان هولوگرافیک - دفتر حکما

دفتر حکما

نظر در آینه صورت انسان را نشان دهد و نظر در دفتر حکما حقیقت و باطن روح انسانی را پدیدار گرداند.
(از کلمات اسکندر ذوالقرنین)


منبع:نکته291 هزار و یک نکته تالیف علامه حسن زاده