تبلیغات
جهان هولوگرافیک - تفاوتهای تربیتی بچه شرقی و بچه غربی!

تفاوتهای تربیتی بچه شرقی و بچه غربی!

بچه غربی سرفه می‌کند. مادر یک دستمال درمی‌آورد و به بچه می‌دهد ...
بچه شرقی شدید سرفه می‌کند. مادر به او می‌گوید "نکن". بعد هم بچه را دعوا می‌کند. بچه حالا
علاوه بر سرفه، زر هم می‌زند...!
________________________________________
بچه غربی غر می‌زند و نمی‌خواهد از مغازه بیرون برود. پدر به او می‌گوید که راه خروج را
بلد نیست و از بچه می‌خواهد خروجی را نشانش بدهد...
بچه یورتمه کنان بطرف در می‌رود و خوشحال است. احساس می‌کند کار مهمی انجام می‌دهد...
بچه شرقی غر می‌زند و نمی‌خواهد از مغازه بیرون برود. او را بزور و کشان کشان بیرون
می‌برند، بچه زر می‌زند. بچه شرقی غر می‌زند و نمی‌خواهد از مغازه بیرون برود. قربان
صدقه‌اش می‌روند و وعده شکلات و بستنی می‌دهند. بچه رشوه را قبول می‌کند اما همچنان غر
می‌زند و از مغازه خارج می‌شود و مشغول چانه‌زدن بر سر تعداد بستنی است...!
________________________________________
بچه غربی در مدرسه دعوا کرده‌است. داستان را برای مادر تعریف می‌کند. مادر گوش می‌دهد،
اما عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.
بچه شرقی در مدرسه دعوا کرده‌است. داستان را برای مادر تعریف می‌کند. مادر درحالیکه سعی
دارد باقیمانده غذا را از لای دندانش بیرون بکشد، گوش می‌دهد. به بچه می‌گوید: "اون فقیره!
واسه همین بی‌تربیته تو باهاش بازی نکن!"
( من غرق در منطق و فراست این جورمادرها شده‌ام !!!)
________________________________________
بچه غربی بستنی می‌خورد. مادر به او دستمال می‌دهد تا دهانش را پاک کند...
بچه شرقی بستنی می‌خورد. مادر دور دهانش را پاک می‌کند ...!

________________________________________
بچه شرقی زر می‌زند. مادر دعوایش می‌کند. پدر به مادر می‌توپد که بچه را دعوا نکن. بچه
لگدی حواله پدر می‌کند. مادر می‌خندد. پدر بچه را دعوا می‌کند ...
بچه شرقی زر می‌زند. باز هم به او وعده و رشوه می‌دهند ..!!!
بچه غربی کلاً زیاد زر نمی‌زند !!!

________________________________________
بچه غربی زمین خورده‌است. بلند می‌شود و به بازی ادامه می‌دهد.
بچه شرقی زمین خورده‌است. مادر توی سرش می‌زند و بچه را بلند می‌کند و مثل کیسه
سیب‌زمینی می‌تکاند. بچه می‌ترسد و جیغ می‌کشد. مادر گونه می‌خراشد. هر دو مفصل هوار
می‌کشند. بعد بچه می‌رود بازی کند. مادر آینه در‌می‌آورد تا آرایشش را کنترل کند...!!!
________________________________________
در مطب دکتر، حوصله بچه غربی سر رفته ‌است...
مادر از کیفش کاغذ و مداد‌رنگی بیرون می‌آورد و بچه مشغول می‌شود...
در مطب دکتر، حوصله بچه شرقی سر رفته‌ است. مادر کاغذ و مداد رنگی ندارد. یک
صورتحساب از کیفش درمی‌آورد. یک خودکار ته کیفش پیدا می‌کند. اول کلی "ها" می‌کند و
نوک زبانش می‌زند تا بنویسد. بچه دو خط می‌کشد. رنگ ندارد و جذبش نمی‌کند. از جایش بلند
می‌شود تا دور اتاق چرخی بزند. مادر مثل گرامافونی که سوزنش گیر کرده‌باشد لاینقطع می‌گوید
"نرو، نکن، نگو، دست نزن، بیا، حرف نزن، آروم باش، ول کن، به پدرت میگم ...".
اعصاب همه خرد شده‌است. دلت می‌خواهد بلند شوی و دودستی بکوبی توی سر مادر شرقی !!!
و این ماجرا ها تمام نشدنی است وشاید بهتر باشه بازهم بگیم : والدین شرقی خود نیاز به یک
تربیت اساسی دارند!!!