تبلیغات
جهان هولوگرافیک - مه

مه

دوستان
                  مپرسید خانه هایمان کجاست!!
ما نه غاری داریم و نه لانه ای
سرگذشتمان را در کتاب ها نگردید
در هیچ کتابی یادی از ما نیست
بسان مه آمدیم و چون برف رفتیم
در هر دو گونه بی باران بودیم
اگر خواهید از کنه ما آگاه شوید
                   مانند ما بمیرید تا به دست آرید.
جبران خلیل جبران
منبع: «سکوت من سرود من است» ص 55
مترجم: حیدر شجاعی