تبلیغات
جهان هولوگرافیک - سکوت

سکوت


خاموش شدیم
خاموش شدیم و چیزی نگفتیم
مردم سکوت ما را عیب دانستند
سخن گفتیم و لیک گفتند:
                                  بسیار  سخن می گویید
باز خاموش شدیم و چیزی نگفتیم
                                  گفتند با سکوت ما را می فریبند
سخن گفتیم و پنداشتند
ما نیرنگ داریم

جبران خلیل جبران
منبع: «سکوت من سرود است»صفحه 80
 مترجم حیدر شجاعی

سکوت