تبلیغات
جهان هولوگرافیک - ماهی رنگی

ماهی رنگی

اگر این ماهیان رنگی نبودند

                       
در این تنگ به تنگی نبودند


 اگر همسایه ها بی سایه بودند
                 حصار خانه ها سنگی نبودندماهی قرمز